Este o viață în joc!

Asigură-te!

Regulament concursuri

REGULAMENTUL 

Campaniei “Martie - Luna siguranței pe doua roti”


CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

Art.1 Organizatorul campaniei este Asociația Club Sportiv Blackhelmets, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Ceahlau nr. 24, bl. 106, sc.2, et. 4, ap. 77, sector 6, înscrisă în Registrul Comerțului Cod Unic de Înregistrare (CUI) 32020324, (în continuare „Organizatorul”).


CAPITOLUL 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Art.2 Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți participantii la campanie, fără nicio excepție. Participarea la campanie este conditionata de acceptarea prealabilă și expresă de către participanți a termenilor și condițiilor prevăzute în regulament.

Art.3 Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv de a amenda în orice mod termenii și condițiile prezentului regulament, inclusiv dar fără a se limita la numărul și natura premiilor puse în joc. Orice amendare a prezentului regulament se va face în scris, printr-un act adițional. Modificările vor fi publicate și marcate în mod corespunzător, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării lor în vigoare, prin grija Organizatorului, fără ca Organizatorul să fie obligat să notifice în mod expres fiecărui participant modificările intervenite. Anexele precum şi alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii campaniei, vor face parte integrantă din acesta.

Art.4 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricarui solicitant si/sau participant, oricând pe perioada de desfășurare a campaniei, prin accesarea gratuită a paginii https://www.sigurantapedouaroti.ro/pages/regulament-concursuri, precum și în format hard copy la cerere, în mod gratuit, printr-o solicitare scrisă, trimisă la sediul Organizatorului.


CAPITOLUL 3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Art.5 Campania se va desfășura în perioada 01.03.2020 -31.03.2020, inclusiv, pe pagina facebook https://www.facebook.com/sigurantapedouaroti, pe site-ul campaniei, www.sigurantapedouaroti.ro și în locațiile aferente evenimentelor organizate de Organizator.

Art.6 În situația în care Organizatorul decide sa modifice perioada de desfășurare a campaniei în sensul de a scurta sau de a prelungi durata acesteia, modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării lor în vigoare, prin grija Organizatorului, în conformitate cu prevederile art. 3 de mai sus.

Art.7 Campania va putea fi întreruptă doar pentru durate determinate și/sau va putea înceta doar în caz de forță majoră așa cum este aceasta definită în Capitolul 9 și Codul Civil și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a continua campania din motive independente de voința sa, dar nu înainte de a anunța publicul prin afisare pe pagina web https://www.sigurantapedouaroti.ro/ sau facebook https://www.facebook.com/sigurantapedouaroti.


CAPITOLUL 4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

Art.8 Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniţi la data începerii campaniei, cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporară, în România. Toate persoanele care îndeplinesc condițiile de campanie, vor participa la tragerile la sorți, în urma căreia se vor acorda premiile menționate la Anexa 1 a prezentului regulament, cu mentiunea ca fiecare participant are dreptul de a castiga un singur premiu.

Art.9 Este interzisă participarea la campanie a membrilor Asociației Club Sportiv Blackhelmets și oricăror alte societăți comerciale sau alte organizații participante în orice mod în organizarea campaniei și a membrilor familiei (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/sora) celor menționați mai sus.

Art.10 Concursurile și modalitatea de desfășurare a fiecăruia vor fi anunțate ori pe pagina de facebook a campaniei ori in cadrul evenimentelor din 7 martie (Ziua Motociclistei, petrecere organizată în parteneriat cu Asociaţia Femeilor Motocicliste - WIMA România la FUEL by Ace Custom - Bulevardul Expoziției nr. 22-30 -, de la ora 20:00) și 28 Martie (Moto Party, petrecere organizată cu ocazia deschiderii de sezon, la Clubul Fabrica începând cu ora 20:00).
Desemnarea castigatorilor se va face de fiecare data prin tragere la sorti dintre persoanele participante la concursurile organizate in cadrul campaniei. Tragerea la sorți se va face de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai Organizatorului, care va întocmi și procesul-verbal de adjudecare a premiului/premiilor. Castigatorul campaniei va fi anuntat pe pagina de facebook https://www.facebook.com/sigurantapedouaroti, pe website-ul Martie – Luna Siguranţei pe Două Roţi sau in cadrul evenimentelor mentionate mai sus.

Art.11 La tragerea la sorți se vor extrage castigatorul si 3 rezerve, pentru situația în care persoana desemnata castigatoare nu indeplineste conditiile cerute de prezentul regulament, nu revendica in termenul mentionat în prezentul regulament premiul sau refuză explicit premiul.

Art.12 Participanţii înţeleg că prelucrarea datelor personale în condiţiile şi în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Art.13 Fiecare Participant confirmă că a înţeles că prezenta campanie se poate desfășura și prin intermediul unei reţele sociale. Această reţea socială publică foloseşte propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanţii având obligaţia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorii neavând nicio responsabilitate în acest sens faţă de Participanţii înscrişi în acest campanie. 

Art.14 Participarea la campanie presupune aceptul participantilor cu privire la faptul ca numele, prenumele si alte informatii furnizate la momentul inregistrarii la concurs, dar si fotografiile furnizate de participanti sau cele facute la momentul concursului pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si/sau pentru promovarea campaniei insa doar in legatura cu aceasta si fara a prejudice imaginea sau drepturile participantilor. Utilizarea de catre Organizator a imaginilor cu participantii din sau in legatura cu campania nu implica vreo plata suplimentara din partea acestuia.

Art.15 Orice comentariu/postare comunicat/ă de către Participanţi în cadrul prezentei campanii, sub orice formă (video, audio, text) trebuie să respecte condiţiile prezentului Regulament, reglementările legale şi bunele moravuri, să aibă un conţinut decent, licit, nediscriminatoriu şi relevant pentru prezenta campanie.

Art.16 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a Participantului în cauză şi/sau anunţarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Dacă se constată că un Participant a efectuat mai multe înscrieri şi este suspect de fraudă, Organizatorul îşi rezervă dreptul să invalideze toate înscrierile cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în campanie şi/sau să blocheze, pe toată Perioada campaniei, mijlocul de comunicare cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida şi de a nu livra premii acelor Participanţi care încearcă fraudarea campaniei, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.


CAPITOLUL 5. PREMII

Art.17 Premiile campaniei sunt prezentate în Anexa 1. Premiile acordate în cadrul prezenta campanie pot fi revendicate şi expediate doar pe teritoriul României.

Art.18 Castigatorul va fi contactat telefonic de Organizator în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare calculate de la data la care a fost efectuata tragerea la sorți. Pentru a primi premiul castigatorul trebuie sa se prezinte în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării lui la adresa indicată de Organizatorul, cu documentul de identitate, pentru a semna procesul verbal de predare și primire a premiului. În situația în care castigatorul nu se va prezenta în perioada delimitata în prezentul regulament pentru a primi premiul ori va refuza premiul explicit, în scris, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Dacă castigatorii solicita expedierea premiilor către o adresa de pe teritoriul României, modalitatea si costurile de transport cad în sarcina castigatorilor.

Art.19 Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale premiului. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizatori.

Art.20 Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate şi de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridică pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.


CAPITOLUL 6. CONTESTATII

Art.21 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a castigatorului, poate fi formulată în scris de către Participant și depusă personal sau expedia prin poșta, în termen de 5 (cinci) zile de la data anuntarii castigatorului, la sediul Organizatorului. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. Contestația se va soluționa în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 


CAPITOLUL 7. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Art.22 Orice obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câştigate sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor, cu excepţia acelora care trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.


CAPITOLUL 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.23 Organizatorul, Asociația Club Sportiv Blackhelmets, prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor nume, prenume, data și locul nașterii, seria și numărul actului de identitate, telefon, adresa, e-mail, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul desfășurării prezentei campanii și a derulării tuturor proceselor care decurg din aceasta (validare acordare premii, etc) și conform prevederilor legale în vigoare privind dar fără a se limita la Codul Fiscal, și/sau in legatura cu activitățile specifice desfășurate de către Asociația Club Sportiv Blackhelmets.

Art.24 Datele solicitate sunt destinate utilizarii de către Asociația Club Sportiv Blackhelmets și sunt comunicate numai membrilor Asociației Club Sportiv Blackhelmets cu atribuții în îndeplinirea relației contractuale cu participantii care este stabilita prin acceptarea prezentului Regulament. Pe viitor datele menționate mai sus permit Asociația Club Sportiv Blackhelmets sa țină la curent Participanții cu activitatea Asociației Club Sportiv Blackhelmets.

Art.25 Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Art.26 Participanţii la Concurs în calitate de persoane vizate, îşi pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecţiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

Art.27 Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD (Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016), Participanţii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate şi semnate, la adresa Asociației Club Sportiv Blackhelmets, din București, Str. Ceahlau nr. 24, bl. 106, sc.2, et. 4, ap. 77 sau la adresa de e-mail blackhelmetsrc@gmail.com.

Art.28 După soluţionarea eventualelor cereri, reclamaţii privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi arhivate şi nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepţia cazului în care prelucrarea este impusă de obligaţiile legale ce revin Organizatorilor sau atunci când există un interes legitim.

Art.29 Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participantii isi exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator în condițiile Capitolului 8.


CAPITOLUL 9. FORTA MAJORA

Art.30 În scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariţie îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament.

Art.31 Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă vor invoca forța majoră, Organizatorii sunt obligați să comunice acest aspect Participanţilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

Art.32 În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

a) pierderea datelor care conţin înscrierile în campanie;

b) tentative de fraudă a mecanismului campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia.


Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Organizatori cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.


Asociația Club Sportiv Blackhelmets

        

UPDATE COVID19: Avand in vedere pandemia de Sars-COV2 si efectele pe care le-a avut aceasta prin restrictiile impuse in perioada starii de urgenta, durata campaniei se prelungeste pe perioada nedeterminata, pana la epuizarea premiilor.

----------------------------------

Anexa 1

Lista premiilor din campanie si valoarea acestora:

Nr.Cod produsSponsorDescriereMarca/BrandQtyDestinatiePret unitar cu TVAValoare
11018524MOTOGEARCASCA AFX FX95 FUCHSIA LGAFX1Premiu280.63280.63
21018686MOTOGEARCASCA AFX FX24 STINGER ALBASTRU MDAFX1Premiu332.01332.01
31041639MOTOGEARCASCA AFX FX76 VINTAGE FLAG NEGRU LGAFX1Premiu583.44583.44
428110338MOTOGEARPANTALONI ICON MOTO STRADA COMPOUND MESH ALBI 32ICON1Premiu481.90481.90
528210370MOTOGEARPANTALONI ICON MOTO STRADA BRAWNSON GRI 32ICON1Premiu357.49357.49
628203372MOTOGEARJACHETA ICON ANTHEM 2TM ALBA XLICON1Premiu643.61643.61
728220832MOTOGEARJACHETA ICON WIREFORMTM DE DAMA NEGRU/ROZ X-LARGEICON1Premiu704.07704.07
833012418MOTOGEARMANUSI ICON OVERLORDTM SCURTE VERDE/GRI MDICON1Premiu153.00153.00
933012428MOTOGEARMANUSI ICON OVERLORDTM SCURTE ALBASTRU/GRI MDICON1Premiu185.21185.21
1033020406MOTOGEARMANUSI ICON OVERLORDTM 2 DE DAMA SCURTE MOV SMICON1Premiu142.78142.78
1133020444MOTOGEARMANUSI ICON ANTHEM BLENDERTM DE DAMA SCURTE ROZ/NEGRU XX-LARGEICON1Premiu35.4935.49
1234030842MOTOGEARCIZME ICON 1000 RETROGRADETM SPORT RIDING STEALTH 9ICON - 10001Premiu515.24515.24
1310112095MOTOGEARCASCA ICON AIRFORMTM RUBATONE BLACK MEDIUMICON2Premiu760.801,521.60
1425030119MOTOGEARCAGULA ALPINESTARS OPEN FACE NEGRU MARIME UNIVERSALAALPINESTARS (CASUALS)1Premiu93.4293.42
1525030124MOTOGEARMASCA ZAN HEADGEAR TRICKSTERZAN HEADGEAR1Premiu70.5170.51
1625030068MOTOGEARMASCA ZAN HEADGEAR SKULL FACE GLOWZAN HEADGEAR1Premiu76.0376.03
1725030208MOTOGEARMASCA ZAN HEADGEAR FATA CRANIU GRI FOSFORESCENTZAN HEADGEAR2Premiu76.03152.06
1825030145MOTOGEARMASCA ZAN HEADGEAR OVERSIZE NEAGRAZAN HEADGEAR1Premiu0.000.00
1925030172MOTOGEARMASCA ZAN HEADGEAR PROTECTIE PAISLEY MOVZAN HEADGEAR1Premiu54.1954.19
2025030241MOTOGEARMASCA SCHAMPA & DIRT SKINS PROTECTIE FATA CLOWN GLOWSCHAMPA & DIRT SKINS1Premiu88.8188.81
2225030026MOTOGEARCAGULA SCHAMPA & DIRT SKINS MASCA SKULLSCHAMPA & DIRT SKINS1Premiu87.8987.89
2418031504MOTOGEARGHIDON DRAG SPECIALTIES 1.5 BUFFALO APE HANGER 13 INCHDRAG SPECIALTIES1Premiu635.34635.34
261018517MOTOGEARCASCA AFX FX95 ALB PERLAT MDAFX1Premiu280.03280.03
271018581MOTOGEARCASCA AFX FX-95 AIRSTRIKE FROST GREY GALBEN MDAFX1Premiu309.40309.40
281019596MOTOGEARCASCA AFX FX-95 AIRSTRIKE ALB VERDE ROSU SMAFX1Premiu280.54280.54
291018679MOTOGEARCASCA AFX FX24 STINGER ROSU SMAFX1Premiu330.82330.82
301001470MOTOGEARCASCA AFX FX-36 SAFETY ORANGE XSAFX1Premiu555.73555.73
38N/ATHE BIKE HUBVesta AIR BAG ZAINO PIAGGIO5Premiu2,780.0013,900.00
39N/ARED INK TATTOOTatuaj 100% discount, (valoare lucrare max 1000 RON)RED INK1Premiu1,000.001,000.00
40N/ARED INK TATTOOTatuaj 50% discount, (valoare lucrare max 1000 RON)RED INK1Premiu500.00500.00
41N/ARED INK TATTOOTatuaj 25% discount, (valoare lucrare max 1000 RON)RED INK3Premiu250.00750.00